Opvoedingsproject

opvoedingsprojecttitel
christelijk
communicatie school
leerproces
welbevinden
veiligeomgeving

Als zorgzame school inspireren wij ons op een hedendaags christelijk mens– en wereldbeeld.
Wij werken aan een school met een open klimaat waarbij communicatie een belangrijke plaats inneemt. Dit zowel bij volwassenen onderling, kinderen onderling als bij volwassenen in hun relatie met kinderen.

Onze school werkt eerder procesgericht dan productgericht. Leren is leuk.
De totale persoonlijkheid van elk kind verdient onze aandacht: wij werken aan een gezond evenwicht tussen de cognitieve, de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het welbevinden van kinderen is hierbij ons uitgangspunt en is tegelijk ook de basisvoorwaarde voor elke vooruitgang.
Om dit te kunnen realiseren zorgen wij voor een veilig klimaat waarin het kind centraal staat.

Dat wil zeggen dat wij:

– op een eerlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan zodat ieder kind zich kan thuis voelen op onze school,

– het respect stimuleren. Dit houdt ook in dat we rekening houden met ieders achtergrond, beperkingen en (kern)kwaliteiten,

– geloven dat het voorleven van waarden en normen, regels en attituden een véél grotere impact heeft dan het praten erover.

Iedere leerkracht neemt zijn verantwoordelijkheid op en engageert zich om een krachtige leeromgeving in een positieve sfeer te creëren. Dit gebeurt in collegiale samenwerking. Wij doen ons uiterste best om tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen. Indien nodig doen we hiervoor beroep op ouders, collega’s, CLB en externe begeleiding. Ondersteuning begint bij een goede preventieve werking en houdt vaak ook remediëring in. Bij het bieden van ondersteuning houden we rekening met de draagkracht van onze school.