Schoolteam

Meester Steven

Meester Steven Basisschool Leerkracht L4b - STEM E-mail steven.duyver [at] paridaens.be

Thea

Thea Decombel Basisschool Zorgcoördinator Kleuterschool E-mail zocokleuters [at] paridaens.be

Juf Margo

Margo Gyselen Basisschool Zorgleerkracht L1-L2-L3 E-mail margo.gyselen [at] paridaens.be

Juf Ilka

Ilka Fidlers Basisschool AN (anderstalige nieuwkomers) Leerkracht E-mail Ilka.fidlers [at] paridaens.be

Juf Reda

Reda Guogaite Basisschool Kinderverzorgster kleuterschool E-mail reda.guogaite [at] paridaens.be

meester Wim

Wim Sempels Lagere school Secretariaat E-mail secretariaatbao [at] paridaens.be

juf Hanne

Hanne Feyaerts Kleuterschool Ondersteuning lagere school E-mail hanne.feyaerts [at] paridaens.be

Juf Griet

Directeur Basisschool

Juf Harika

Secretariaat Basisschool

Juf Heidi

Secretariaat Basisschool

Juf Brenda

Kleuterschool

Juf Veerle V

Kleuterschool

Juf Marjan

Kleuterschool

Juf Elke

Kleuterschool

Juf Karlien

Kleuterschool

Juf Nadine

Kleuterschool

Juf Veerle

Kleuterschool

Juf Lore

Kleuterschool

Juf An

Kleuterschool

Juf Hannah

Kleuterschool

Juf Elien

kleuterschool

Juf Inge

Kleuterschool

Meester Karel

Kleuterschool

Meester Jitse

Kleuterschool

Juf Wendy

Lagere school

Juf Esther

Lagere school

Meester Werner

Lagere school

Juf Bieke

Lagere school

Juf Eva

Lagere school

Juf Ine

Lagere school

Juf Annemie

Lagere school

Juf Viviane

Lagere school

Juf Trui

Lagere school

Meester Arthur

Lagere school

Juf Fin

Lagere school

Meester Patrick

Lagere school

Juf Christ

Lagere school

Meester David

Basisschool

Juf Inge

Lagere school

Juf Helen

Lagere school

Meester Stefan

Lagere school

Juf Margo

Lagere school

Juf Dorien

Lagere school

Juf Isabel

Lagere school